Members of Laboratory(2017)


Professor:

Akira Okada

Associate Professor :

Yasuhiro Okamoto

Assistant Professor :

Togo Shinonaga

Technical Assistant :

Koji Tabuchi

Secretary :

Naoko Okamoto

Students :

Graduate

School


Doctoral CourseAlexander Soldatov
Martin Ruthandi Maina

Master

Course


Second
YearTakayuki Ikeda
Mizuna Ito
Reiki Inoue
Wang
Akiyoshi Kawata
Shono Kinoshita
Yasuaki Kimura


First
Year


Yuta Iida
Kohei Ota
Yuta ogino
Kyo Kitagawa
Mitsuhiro Kimura
Ayaka Kuwada
Takahiro Shimose


Research student


ZhuoXun Li
Zhiyong Ouyang


Undergraduate

(Senior)


Tomonori Ebisu
Chikako Kawasaki
Takeshi Kumamoto
Takuro Kozaki
Tsubasa Sakai
Koki Tanaka
Kazuki Hamada
Hokuto Fukuhara
Keita Fujii
Yuki Wada


Past member:

Visiting Professor
Visiting Professor
Guest Research Worker

Sameh Shawky Habib Abadeer(2008-2009)
Volodymyr S. KOVALENKO(2000)
Tan Weiming(2000)

Alumni and alumnae:

(2016)
(2015)
(2014)
(2013)
(2012)
(2011)
(2010)
(2009)
(2008)
(2007)
(2006)
(2005)
(2004)
(2003)
(2002)
(2001)
(2000)
(1999)
(1998)
(1997)
(1996)
(1995)
(1994)
(1993)
(1992)
(1991)