Members of Laboratory


Professor

Yoshiyuki UNO

Lecturer

Akira OKADA

Research Associate

Yasuhiro OKAMOTO

Technical Assistant

Mikiya SHIOTA

Students

Graduate

School


Doctoral Course


Seiichi Yokomizo
Keigo NISHIMOTO

Master

Course


Second
Year


Tatsuya ISHIKAWA
Katsutomo SUZUKI
Tomohiko TAKENAKA
Satoshi TANAKA
Kouzaburo TSUBOUCHI
Atsushi HASHIMOTO


First
Year


Kimiatsu SATO
Itaru TANINO
Kazuhiro TAHARA
Keita NISHINA
Makoto MORITA
Ippei YAMAKI


Undergraduate

(Senior)


Kazuhiro ABE
Shingo OUE
Keiji SANDA
Ken Shiwayama
Naoki NAKAJO
Kiyotaka NAKAWAKI
So HIROTA
Yohei MARUYAMA
Yusuki YANO