Members of Laboratory


Professor

Yoshiyuki UNO

Lecturer

Akira OKADA

Research Associate

Yasuhiro OKAMOTO

Technical Assistant

Mikiya SHIOTA

Students

Graduate

School


Doctoral Course


Shin-ichiro Kubota
Serkan CETIN

Master

Course


Second
Year


Masahumi OKUBO
Yohei NAKASHINA
Tomoyuki NOGUCHI
Takesi MOTOYAMA
Eiji YUASA


First
Year


Yoshihumi OKAWAZOE
Shin-ichi NAKASHIBA
Noriyasu YABUSHITA
Motonori YOSHII
Satoshi TAKAHASHI
Masayoshi HOSOGAYA


Undergraduate

(Senior)


Tatsuya ISHIKAWA
Jun OHYA
Kiyoko OKUI
Katsutomo SUZUKI
Tomohiko TAKENAKA
Satoshi TANAKA
Kouzaburo TSUBOUCHI
Atsushi HASHIMOTO
Yasuyuki BEPPU