Members of Laboratory


Professor

Yoshiyuki UNO

Lecturer

Akira OKADA

Research Associate

Yasuhiro OKAMOTO

Technical Staff

Kazuhiko HAGIWARA Tetsuya SATO

Visiting Professor

Volodymyr S. KOVALENKO

Guest Research Worker

Tan Weiming

Students

Graduate

School


Doctoral Course


Hiroshi OISHI
Shin-ichiro Kubota

Master

Course


Second
Year


Hisashi ITO
Isao OKAJIMA
Takayoshi SHIBATA
Satoshi NAKA


First
Year


Hiroshi NAKASHIMA
Tomoyuki HISANO
Yasuyuki HIRAO
Yoshihumi MURAKAMI
Takaaki YABUKI
Masatsugu YAMAMOTO
Masatsugu YOKOTANI


Undergraduate

(Senior)


Masahumi OKUBO
Kazuya KURODA
Makoto TUCHIYA
Yohei NAKASHINA
Keizou NISHIHARA
Tomoyuki NOGUCHI
Yasusi HAYASHI
Kei MIYAO
Takesi MOTOYAMA
Takasi NAKAGAWA
Eiji YUASA


Research Student


Serkan CETIN