Members of Laboratory


Professor

Yoshiyuki UNO

Lecturer

Akira OKADA

Research Associate

Yasuhiro OKAMOTO

Technical Staff

Kazuhiko HAGIWARA

Students

Graduate

School


Doctoral Course


GUO Changning

Master

Course


Second
Year


Kenichiro OHTA
Tsutomu FURUKAWA
Tetsuya MIKI


First
Year


Michikazu UCHIDA
Tomonobu KATSUTA
Shigetaka KAWAGUTI
Hirokazu KURIBAYASHI
Kazuhisa HIRAO


Undergraduate

(Senior)


Hisashi ITO
Yasuo OHNISHI
Isao OKAJIMA
Motoaki KIMURA
Shinji KONDO
Takayoshi SHIBATA
Satoshi NAKA
Ryuta BABA
Junpei HARA